ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB

Chào mừng đến với TP-Link!

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng Website TP-Link (“Điều khoản”) này, như họ quản lý việc bạn sử dụng tất cả các trang web đăng các Điều khoản này ("Trang web "), bao gồm cả việc sử dụng các tính năng và một số dịch vụ nhất định như dịch vụ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp thông qua Trang web (cùng với Trang web, “Dịch vụ”).

Bằng cách truy cập, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản.

Các Dịch vụ như được định nghĩa ở đây được cung cấp bởi Công ty TNHH TP-Link Technologies Việt Nam, tọa lạc tại 12A-15 Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. ("TPLVN",“TP-Link”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). “Bạn” và “của bạn” đề cập đến bạn với tư cách là người dùng Dịch vụ, bao gồm cả Trang web. Các Điều khoản này không áp dụng cho việc bạn sử dụng hoặc vận hành các sản phẩm mà bạn có thể mua thông qua Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào, bao gồm phần cứng, phần mềm, ứng dụng di động hoặc dịch vụ tài khoản đám mây mà bạn có thể truy cập trên các trang được liên kết từ Trang web (gọi chung là, “Sản phẩm”). Việc bạn sử dụng Sản phẩm bị chi phối bởi các điều khoản sử dụng được cung cấp cho bạn khi bạn tải xuống hoặc truy cập các Sản phẩm đó, kể cả trên bất kỳ trang nào mà bạn đăng nhập vào tài khoản đám mây có thể được liên kết từ Trang web.

Trang web này là Copyright © 1992-2023 TPLVN. Đã đăng ký Bản quyền.

Năng Lực Pháp Lý

Dịch vụ hướng tới đối tượng chung là người lớn. Chúng tôi sẽ cho rằng (và bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đảm bảo rằng) bạn có năng lực pháp lý để tham gia các Điều khoản này (nghĩa là bạn đủ độ tuổi và năng lực trí tuệ và có quyền bị ràng buộc về mặt pháp lý trong hợp đồng). Nếu bạn đang sử dụng Dịch vụ thay mặt cho một tổ chức hoặc thực thể, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn được ủy quyền đồng ý với các Điều khoản này thay mặt họ và ràng buộc họ với các Điều khoản này. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Việc sử dụng của bạn phải tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bạn. Bạn không được sử dụng các Dịch vụ này nếu luật hiện hành cấm việc sử dụng đó.

Sửa Đổi Điều Khoản

Xin lưu ý rằng các Điều khoản này có thể được sửa đổi và ban hành lại trong tương lai bằng cách đăng các điều khoản cập nhật trên trang web này. Bạn đồng ý và đồng ý nhận thông báo cập nhật các Điều khoản này thông qua việc chúng tôi đăng Điều khoản cập nhật trên trang web này. Bạn nên truy cập trang này thường xuyên để xem lại các điều khoản hiện hành. TP-Link có thể cung cấp thông báo cho bạn theo yêu cầu của pháp luật hoặc để tiếp thị hoặc các mục đích khác qua email (đến địa chỉ email bạn cung cấp thông qua Dịch vụ) hoặc bằng cách đăng thông báo đó trên (các) Trang web. TP-Link không chịu trách nhiệm về bất kỳ tính năng lọc tự động nào mà bạn hoặc nhà cung cấp mạng của bạn có thể áp dụng cho các thông báo qua email. TP-Link khuyên bạn nên thêm URL @tp-link.com vào sổ địa chỉ email của mình để giúp đảm bảo bạn nhận được thông báo qua email từ TP-Link. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ được coi là sự chấp nhận không thể hủy ngang đối với mọi cập nhật đối với các Điều khoản này.

Đăng Ký Tài Khoản

Để sử dụng dịch vụ cộng đồng của chúng tôi, bạn có thể phải đăng ký tài khoản. Để đăng ký tài khoản, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) tất cả thông tin đăng ký bắt buộc bạn gửi là trung thực và chính xác; và (b) bạn sẽ duy trì tính chính xác của thông tin đó.

Phí Và Thanh Toán

Chúng tôi có thể yêu cầu thanh toán phí cho một số tính năng nhất định của Dịch vụ. Bạn có thể chọn, nhưng không bắt buộc, phải đăng ký các tính năng đó. Nếu bạn chọn đăng ký các tính năng đó, bạn sẽ phải trả phí được mô tả trong các tính năng đó. Chúng tôi có thể thay đổi giá và đưa ra các khoản phí mới sau khi thông báo trước cho bạn mười ngày. Thông báo này có thể được gửi qua email cho bạn hoặc bằng cách đăng nó lên Dịch vụ. Việc bạn tiếp tục sử dụng các tính năng sau thông báo đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận mọi thay đổi về phí.

Những Thay Đổi đối với Dịch Vụ

Dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian khi chúng tôi cải thiện chúng. Bất cứ lúc nào, chúng tôi có thể sửa đổi tạm thời hoặc vĩnh viễn, đình chỉ, ngừng hoặc hạn chế quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần Dịch vụ và/hoặc bất kỳ phần mềm, tiện ích và dịch vụ nào có liên quan, có hoặc không có thông báo và/hoặc để thiết lập các nguyên tắc và giới hạn chung về việc sử dụng chúng. Một số thay đổi như vậy đối với Dịch vụ có thể khiến một số thiết bị phần cứng, dịch vụ, cấu hình hoặc thiết lập phần mềm của bên thứ ba không thể hoạt động. Chúng tôi có thể thực hiện những thay đổi đó theo quyết định riêng của mình và có hoặc không có thông báo.

Sở Hữu Trí Tuệ

(a) Bạn thừa nhận rằng tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại và tất cả các quyền sở hữu khác, trong Trang web đều thuộc sở hữu của TP-Link (gọi chung là “Quyền sở hữu trí tuệ”). Việc bạn sở hữu, truy cập và sử dụng phần mềm ở cả dạng nguồn và dạng nhị phân, mã mẫu, API, SDK, tài liệu liên quan và các tài liệu liên quan khác (gọi chung là “Nội Dung Phần Mềm”) có thể có sẵn để tải xuống trên một số phần nhất định của Trang web sẽ không được chuyển cho bạn hoặc bất kỳ phần mềm nào khác. bên thứ ba bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với các Quyền sở hữu trí tuệ đó. TP-Link bảo lưu mọi quyền không được cấp trong các Điều khoản này. Ngoài ra, ngoài Nội dung Người dùng (được định nghĩa bên dưới), TP-Link có quyền sở hữu đầy đủ và đầy đủ đối với tất cả nội dung trên Dịch vụ, bao gồm mọi phần mềm có thể tải xuống và tất cả dữ liệu đi kèm với nó.

(b) Việc sử dụng Dịch vụ. Quyền sử dụng Dịch vụ và mọi nội dung xuất hiện trong hoặc được cung cấp thông qua Dịch vụ của bạn phải tuân theo việc bạn tuân thủ các Điều khoản này. Việc sửa đổi hoặc sử dụng nội dung trên Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào không được các Điều khoản này cho phép có thể vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ được pháp luật và các Điều khoản này bảo vệ và bị cấm.

Bạn bị cấm sử dụng Quyền sở hữu trí tuệ trừ khi được cho phép cụ thể trong các Điều khoản này. Theo các Điều khoản này, TP-Link cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để tải xuống, sao chép, cài đặt và sử dụng các phần được ủy quyền của Dịch vụ (bao gồm cả Trang web) trên thiết bị của riêng bạn (ví dụ: máy tính của bạn). , thiết bị thông minh, v.v.) để bạn sử dụng cho riêng mình. Bạn không được sử dụng nội dung của Dịch vụ theo bất kỳ cách công khai hoặc thương mại nào khác cũng như không được sao chép hoặc kết hợp bất kỳ nội dung nào của Dịch vụ vào bất kỳ tác phẩm nào khác, bao gồm cả trang web của riêng bạn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TP-Link. Bạn phải có giấy phép bán lại hoặc phân phối từ chúng tôi trước khi bạn có thể sao chép hoặc phân phối lại bất kỳ phần nào của Dịch vụ. Mọi ủy quyền sao chép nội dung do chúng tôi cấp trong bất kỳ phần nào của Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì đều phải được bạn giữ nguyên tất cả các thông báo bản quyền và quyền sở hữu khác. Bạn không được sao chép, sửa đổi hoặc sao chép hoặc làm hỏng cấu trúc hoặc cách trình bày của Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó theo bất kỳ cách nào.

Ngoài ra, sửa đổi, dịch, điều chỉnh hoặc tạo các tác phẩm phái sinh và cải tiến, dịch ngược, giải mã, đảo ngược kỹ thuật, tháo rời hoặc giảm mã được sử dụng trong bất kỳ phần mềm nào liên quan đến Dịch vụ thành dạng có thể đọc được để kiểm tra mã nguồn hoặc việc xây dựng phần mềm đó và/hoặc sao chép hoặc tạo ra các sản phẩm khác dựa trên (toàn bộ hoặc một phần) trên phần mềm đó đều bị cấm.

(c) Nguồn mở. Một số mục mã độc lập của bên thứ ba có thể được đưa vào Ứng dụng web và/hoặc Ứng dụng dành cho thiết bị di động tuân theo Giấy phép Công cộng GNU (“GPL”) hoặc các giấy phép nguồn mở khác (“Phần mềm nguồn mở”). Phần mềm nguồn mở được cấp phép theo các điều khoản của giấy phép đi kèm với Phần mềm nguồn mở đó. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản này giới hạn các quyền của bạn hoặc cấp cho bạn các quyền thay thế các điều khoản và điều kiện của bất kỳ giấy phép người dùng cuối hiện hành nào đối với Phần mềm nguồn mở đó. Đặc biệt, không có điều khoản nào trong các Điều khoản này hạn chế quyền của bạn trong việc sao chép, sửa đổi và phân phối Phần mềm nguồn mở tuân theo các điều khoản của GPL.

Diễn Đàn

CÁC TÀI LIỆU, THÔNG TIN VÀ Ý KIẾN ĐƯỢC BAO GỒM VÀ/HOẶC ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG HOẶC TRÊN DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÙNG, BẢN TIN, PHẦN BÌNH LUẬN, TRANG CỘNG ĐỒNG HOẶC CÁC DIỄN ĐÀN KHÁC VỀ DỊCH VỤ (“DIỄN ĐÀN”) KHÔNG CẦN PHẢI CỦA TP-LINK, CÔNG TY LIÊN KẾT, PHỤ HUYNH , CỔ ĐÔNG, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN, NHÀ THẦU, ĐẠI DIỆN HOẶC ĐỐI TÁC. TP-LINK KHÔNG CAM KẾT GIÁM SÁT HOẶC XEM XÉT CÁC DIỄN ĐÀN VÀ NỘI DUNG CỦA DIỄN ĐÀN KHÔNG PHẢI LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TP-LINK. TP-LINK CÓ THỂ XÓA HOẶC SỬA ĐỔI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ BẤT CỨ LÚC NÀO THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA TP-LINK. MỌI VIỆC SỬ DỤNG DIỄN ĐÀN SẼ TỰ BẠN RỦI RO VÀ SẼ PHẢI TUÂN THEO TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC ĐẶT RA DƯỚI ĐÂY.

Bài Nộp, Bài Đăng và Email

TP-Link mong muốn được nghe ý kiến ​​của bạn về các câu hỏi hoặc nhận xét của bạn về Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, TP-Link không chấp nhận hoặc xem xét các nội dung gửi không được yêu cầu dưới bất kỳ hình thức nào (ví dụ: ý tưởng, cách xử lý, khái niệm hoặc bất kỳ tài liệu nào khác) dưới bất kỳ định dạng nào, bằng bất kỳ phương tiện truyền tải nào (bao gồm cả email). Bất kỳ nội dung gửi nào như vậy sẽ được trả lại cho người gửi mà không được xem xét hoặc bị xóa hoặc loại bỏ mà không được xem xét. Vì vậy, vui lòng không gửi bất kỳ nội dung gửi không theo yêu cầu nào tới TP-Link.

Bài Gửi Được Mời

Đôi khi, các khu vực trên Dịch vụ có thể yêu cầu bạn gửi các khái niệm, câu chuyện hoặc nội dung tiềm năng khác một cách rõ ràng (“Bài gửi được mời”). Trong trường hợp này, vui lòng đọc kỹ mọi quy tắc cụ thể hoặc các điều khoản và điều kiện khác xuất hiện ở nơi khác trên Dịch vụ để điều chỉnh những nội dung gửi đó (“Điều khoản bổ sung”) vì chúng sẽ ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp của bạn. Nếu không có Điều khoản bổ sung nào chi phối những nội dung gửi đó thì các Điều khoản này sẽ áp dụng đầy đủ cho mọi Nội dung gửi được mời mà bạn thực hiện. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO BẠN GỬI CHO CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG ĐƯỢC XỬ LÝ LÀ BÍ MẬT.

Việc Sử Dụng Nội Dung Của Chúng Tôi

TP-Link sẽ xem xét mọi thứ bạn cung cấp cho chúng tôi và/hoặc đóng góp cho Dịch vụ là sẵn có để chúng tôi sử dụng mà không phải chịu bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn (bao gồm mọi khoản thanh toán), ngoại trừ trường hợp Nội dung được mời gửi được điều chỉnh rõ ràng bởi các Điều khoản bổ sung xuất hiện ở nơi khác trên Dịch vụ, trong trường hợp đó, các Điều khoản bổ sung đó sẽ xác định cách chúng tôi xử lý Nội dung gửi được mời của bạn. Bất kể thông lệ hoặc thông lệ nào trong ngành, chúng tôi sẽ không trả tiền cho bạn về việc sử dụng bất kỳ nội dung nào mà bạn gửi tớiTrang web.

Nội Dung Người Dùng

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đánh giá, phản hồi, mục hồ sơ, bài đăng, câu hỏi, video, hình ảnh và âm thanh mà bạn tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc phổ biến bằng cách sử dụng hoặc liên quan đến, Dịch vụ của chúng tôi. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để làm như vậy. Bạn thừa nhận rằng nội dung của bạn có thể bị xóa hoặc không thể bị xóa sau khi được tải lên. Đối với một số người trong chúng tôiTrang web', những người dùng khác có thể yêu cầu thông báo qua email về nội dung công khai mới của bạn hoặc đăng nhận xét của riêng họ lên nhận xét của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng nội dung công khai này để phát triển xếp hạng tổng hợp, cá nhân hóa lượt xem trang web, tiếp thị sản phẩm, xác định hoặc giới thiệu những người dùng phổ biến, bảo vệ bạn, cải thiện Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc phát triển Sản phẩm và Dịch vụ mới. Bằng cách đăng hoặc tải bất kỳ nội dung nào lênTrang web(bao gồm nhưng không giới hạn ở các bài đăng, phản hồi, video, hình ảnh và âm thanh) và/hoặc cung cấp bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào cho TP-Link (gọi chung là “Nội dung Người dùng”), bạn sẽ tự động và không thể hủy ngang:

 1. Cấp và chuyển nhượng cho TP-Link giấy phép miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không độc quyền, không hạn chế trên toàn thế giới đối với bất kỳ và tất cả các quyền trong Nội dung Người dùng bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, cùng với tất cả sự đồng ý (nếu có) cần thiết để cho phép sao chép nội dung đó, phân phối, sửa đổi, xuất bản và/hoặc hoạt động khai thác khác bởi TP-Link và/hoặc bởi bất kỳ người nào được TP-Link ủy quyền, bằng bất kỳ phương tiện nào và trên tất cả các phương tiện truyền thông hiện đã biết hoặc được phát minh sau này mà không phải trả tiền hoặc các tham chiếu khác đến bạn hoặc bất kỳ ai khác cá nhân, đồng thời quảng cáo và thúc đẩy việc khai thác đó trong toàn bộ thời gian của tất cả các quyền đó (cùng với bất kỳ sự gia hạn và gia hạn nào) và trong chừng mực có thể trong thời gian vĩnh viễn;
 2. Từ bỏ tất cả các quyền nhân thân đối với Nội dung người dùng có thể được cung cấp cho bạn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và xác nhận rằng không có quyền nào như vậy được xác nhận;
 3. Chỉ định TP-Link làm đại diện của bạn với toàn quyền ký kết bất kỳ tài liệu nào và/hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào TP-Link có thể cho là phù hợp để xác nhận việc cấp phép và chuyển nhượng, đồng ý và từ bỏ nêu trên;
 4. Tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có quyền và là chủ sở hữu Nội dung người dùng cũng như có quyền tham gia vào các Điều khoản này;
 5. Tuyên bố và bảo đảm rằng không có Nội dung Người dùng nào như vậy sẽ phải chịu bất kỳ nghĩa vụ, bí mật hay nghĩa vụ nào khác đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác, hoặcvi phạm quyền sở hữu hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư của bất kỳ người nào,và TP-Link sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng hoặc tiết lộ Nội dung Người dùng đó;
 6. Thừa nhận và đồng ý rằng TP-Link có thể truy cập, sử dụng, bảo toàn và/hoặc tiết lộ Nội dung Người dùng cho các cơ quan thực thi pháp luật, quan chức chính phủ và/hoặc bên thứ ba, nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc nếu chúng tôi tin tưởng rằng những điều đó việc truy cập, sử dụng, bảo quản hoặc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ quy trình hoặc yêu cầu pháp lý; (b) thực thi các Điều khoản này, bao gồm cả việc điều tra mọi hành vi vi phạm tiềm ẩn; (c) phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về bảo mật, gian lận hoặc kỹ thuật; hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của TP-Link, người dùng, bên thứ ba hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép. TP-Link cũng có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào khỏi máy chủ của chúng tôi bất cứ lúc nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình.

Khiếu Nại Vi Phạm Bản Quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào xuất hiện trênTrang webvi phạm quyền bản quyền của bạn, chúng tôi muốn nghe ý kiến ​​của bạn. Vui lòng chuyển tiếp thông tin sau bằng văn bản đến Đại lý bản quyền được xác định bên dưới theo địa chỉ được liệt kê bên dưới:

 1. Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
 2. Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;
 3. URL chính xác hoặc mô tả của từng địa điểm chứa tài liệu bị cáo buộc vi phạm;
 4. Tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp chưa được bạn, người đại diện của bạn hoặc luật pháp cho phép;
 5. Chữ ký điện tử hoặc vật lý của bạn hoặc chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt bạn; Và
 6. Tuyên bố của bạn theo hình phạt khai man rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác, rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Điều này sẽ xác nhận rằng TP-Link tìm cách duy trì bất kỳ và tất cả các miễn trừ trách nhiệm pháp lý có thể có theo luật bản quyền, nhưng không nhất thiết quy định rằng TP-Link là nhà cung cấp dịch vụ như được định nghĩa trong USC mục 512(c) hoặc nơi khác.

Hạn Chế Sử Dụng

Trong quá trình bạn sử dụngTrang web, bạn có thể tạo kết nối giữa các thiết bị phần cứng của chúng tôi, thiết bị phần cứng của bên thứ ba, Dịch vụ của chúng tôi và/hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không kết nối với Dịch vụ bất kỳ thiết bị phần cứng hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào theo cách có thể gây nguy hiểm cho bất kỳ người nào hoặc có thể gây thiệt hại hoặc mất mát bất kỳ tài sản nào.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ phải tuân theo các hạn chế bổ sung sau. Bạn không được sử dụng Dịch vụ hoặc tương tác với Dịch vụ theo cách:

 1. Xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ ai khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ quyền công khai hoặc quyền riêng tư nào;
 2. Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào;
 3. Có hại, lừa đảo, lừa đảo, đe dọa, quấy rối, phỉ báng, tục tĩu hoặc gây khó chịu;
 4. Gây nguy hiểm cho tính bảo mật của tài khoản của bạn hoặc của bất kỳ ai khác;
 5. Cố gắng lấy thông tin tài khoản hoặc thông tin bảo mật khác từ bất kỳ người dùng nào khác bằng bất kỳ cách nào;
 6. Vi phạm tính bảo mật của bất kỳ mạng máy tính nào hoặc bẻ khóa bất kỳ mật khẩu hoặc mã mã hóa bảo mật nào hoặc kết hợp bất kỳ mã vô hiệu hóa nào được thiết kế để cho phép sử dụng, truy cập, xóa hoặc sửa đổi không đúng cách các chương trình hoặc hệ thống phần mềm hoặc phần cứng hoặc vô hiệu hóa, hủy kích hoạt, làm hỏng hoặc tắt không đúng cách ngừng các chương trình hoặc hệ thống đó;
 7. Gửi, tạo hoặc trả lời cái gọi là “mailbomb” (tức là gửi bản sao của một tin nhắn qua email cho nhiều người dùng hoặc gửi nhiều tệp hoặc tin nhắn lớn cho một người dùng với mục đích xấu) hoặc tham gia vào “gửi thư rác” (nghĩa là gửi email không theo yêu cầu cho mục đích kinh doanh hoặc các mục đích khác);
 8. “Thu thập thông tin”, “các mẩu tin lưu niệm” hoặc “thu thập dữ liệu” bất kỳ trang hoặc phần nào của Dịch vụ (thông qua việc sử dụng các phương tiện thủ công hoặc tự động);
 9. Giới thiệu bất kỳ vi-rút, ngựa Trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu nào khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ;
 10. Sao chép hoặc lưu trữ bất kỳ phần nội dung quan trọng nào;
 11. Dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật hoặc cố gắng lấy mã nguồn của Dịch vụ; hoặc
 12. Thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ người nào khác, bao gồm cả việc cài phần mềm độc hại vào Dịch vụ.

 

Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba

Bạn chấp nhận rằng TP-Link không chịu trách nhiệm về những rủi ro mà bạn gặp phải liên quan đến các liên kết hoặc kết nối đến các ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Bạn hiểu rằng các dịch vụ của bên thứ ba đó có thể có hoặc không có các điều khoản, điều kiện, chính sách quyền riêng tư hoặc các chính sách khác của riêng họ mà có thể có hoặc không liên quan đếnTrang web. Chúng tôi khuyến khích bạn biết về các thỏa thuận đó khi bạn kết nối hoặc truy cập các dịch vụ của bên thứ ba với Dịch vụ. Chúng tôi không thể và không có quyền kiểm soát cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm hay rủi ro nào về nội dung, tính chính xác, thông lệ, ý kiến ​​hoặc chính sách của bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn có thể gặp phải khi tương tác vớiTrang web. Hoạt động tương tác của bạn với các tổ chức và/hoặc cá nhân bên thứ ba trên hoặc thông qua Dịch vụ chỉ diễn ra giữa bạn và các tổ chức và/hoặc cá nhân đó. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi mất mát hoặc thiệt hại liên quan đến bất kỳ tương tác nào như vậy.

Trang Của Bên Thứ Ba

CácTrang web có thể liên kết bạn với các trang web khác trên Internet. Những trang web này có thể chứa thông tin hoặc tài liệu mà một số người có thể thấy không phù hợp hoặc gây khó chịu. Các trang web khác này không thuộc quyền kiểm soát của TP-Link và bạn thừa nhận rằng (dù các trang web đó có liên kết với TP-Link dưới bất kỳ hình thức nào hay không) TP-Link không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp, tính chính xác, hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của nội dung của các trang web đó. Việc bao gồm một liên kết như vậy không có nghĩa là TP-Link chứng thực bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ sự liên kết nào với các nhà điều hành của nó.

TP-Link không thể đảm bảo rằng bạn sẽ hài lòng với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào bạn mua từ bất kỳ trang web bên thứ ba nào liên kết đến hoặc từ TP-Link vì các trang web của bên thứ ba được sở hữu và điều hành bởi các nhà bán lẻ độc lập. TP-Link không xác nhận bất kỳ hàng hóa nào được mua từ bất kỳ trang web của bên thứ ba nào, TP-Link cũng không thực hiện bất kỳ bước nào để xác nhận tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào có trên các trang web của bên thứ ba đó. TP-Link không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin thẻ tín dụng và thông tin cá nhân khác) mà bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào và bạn từ bỏ mọi khiếu nại đối với chúng tôi về mặt tôn trọng. đến các trang web như vậy. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào mà bạn cảm thấy cần thiết hoặc phù hợp trước khi tiếp tục bất kỳ giao dịch trực tuyến nào với bất kỳ bên thứ ba nào.

Chấm Dứt

Bạn có quyền ngừng sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể xóa hoặc không xóa Nội dung người dùng của bạn trong trường hợp bạn ngừng sử dụng Dịch vụ. Vào bất kỳ lúc nào, TP-Link có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ nếu TP-Link có thiện chí tin rằng bạn đã sử dụng Dịch vụ vi phạm các Điều khoản này, bao gồm mọi nguyên tắc, điều khoản hoặc quy tắc kết hợp.

Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể giữ lại các bản sao của Nội dung người dùng đó vô thời hạn trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép. Trong trường hợp chúng tôi chọn chấm dứt tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo trước cho bạn trước khi chấm dứt để bạn có thể truy xuất bất kỳ Nội dung người dùng quan trọng nào được lưu trữ trong tài khoản của mình. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể không thông báo trước vì bất kỳ lý do gì, nhưng thường là vì điều đó không thực tế, bất hợp pháp, không vì lợi ích an toàn hoặc bảo mật của ai đó hoặc có hại cho quyền hoặc tài sản của TP-Link.

Bảo Mật

Mọi tên người dùng được sử dụng cho Dịch vụ chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân. Bạn phải chịu trách nhiệm về tính bảo mật của tên người dùng của bạn. TP-Link có quyền giám sát tên người dùng của bạn và theo quyết định riêng của mình, yêu cầu bạn thay đổi tên này. Nếu bạn sử dụng tên người dùng mà TP-Link cho là không an toàn, TP-Link và bất kỳ đối tác được ủy quyền nào (bao gồm bất kỳ chi nhánh nào) cung cấp Sản phẩm được liên kết từ Dịch vụ sẽ có quyền yêu cầu thay đổi tên người dùng của bạn và/hoặc chấm dứt tài khoản của bạn. Tuy nhiên, TP-Link không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba trái phép sẽ không bao giờ có thể phá hủy các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích không đúng. Bạn thừa nhận rằng bạn tự chịu rủi ro khi cung cấp thông tin cá nhân của mình. Bạn đồng ý thông báo ngay cho TP-Link về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép hoặc nghi ngờ sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác mà bạn phát hiện được. TP-Link không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ các yêu cầu trên.

Vi Phạm Hệ Thống An Ninh

Bạn bị cấm sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc cơ sở vật chất nào được cung cấp liên quan đến Trang web để xâm phạm bảo mật hoặc giả mạo tài nguyên và/hoặc tài khoản hệ thống. Việc sử dụng hoặc phân phối các công cụ được thiết kế để xâm phạm bảo mật (ví dụ: chương trình đoán mật khẩu, công cụ bẻ khóa, phần mềm độc hại, vô hiệu hóa mã, vi rút hoặc công cụ thăm dò mạng) đều bị nghiêm cấm. Nếu bạn liên quan đến bất kỳ vi phạm nào về bảo mật hệ thống, TP-Link có quyền tiết lộ thông tin của bạn cho quản trị viên hệ thống tại các trang web khác, cơ quan thực thi pháp luật và/hoặc cơ quan chính phủ để hỗ trợ họ giải quyết các sự cố bảo mật.

Điều Tra

TP-Link có quyền điều tra các hành vi nghi ngờ vi phạm các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn, mọi vi phạm phát sinh từ việc gửi, đăng hoặc gửi email mà bạn thực hiện hoặc gửi đến bất kỳ Diễn đàn nào. TP-Link có thể tìm cách thu thập thông tin từ người dùng bị nghi ngờ vi phạm các Điều khoản này và từ bất kỳ người dùng nào khác. TP-Link có thể đình chỉ bất kỳ người dùng nào có hành vi hoặc bài đăng đang bị điều tra và có thể xóa tài liệu đó khỏi máy chủ của mình nếu thấy phù hợp và không cần thông báo. Nếu TP-Link có toàn quyền quyết định tin rằng đã xảy ra vi phạm các Điều khoản này, TP-Link có thể chỉnh sửa hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung gửi, bài đăng hoặc email nào, xóa tài liệu vĩnh viễn, hủy bài đăng, cảnh báo người dùng, đình chỉ người dùng, chấm dứt tài khoản hoặc thực hiện hành động khắc phục khác mà nó cho là phù hợp. TP-Link sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo TP-Link tiết lộ danh tính của bất kỳ ai đăng bất kỳ email nào, hoặc xuất bản hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu nào được cho là vi phạm các Điều khoản này. BẰNG CÁCH CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN TỪ BỎ VÀ GIỮ KHÔNG Gây hại TP-LINK VÀ CÁC LIÊN KẾT VÀ CỔ ĐÔNG, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, ĐẠI LÝ, NHÂN VIÊN, NHÀ THẦU VÀ ĐẠI DIỆN CỦA BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO THỰC HIỆN CỦA BẤT KỲ BÊN TRÊN NÀO TRONG HOẶC NHƯ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CỦA HỌ VÀ/HOẶC TỪ BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA CỦA BẤT KỲ BÊN NÀO HOẶC CỦA CƠ QUAN THI HÀNH PHÁP LUẬT.

Từ Chối Trách Nhiệm Bảo Hành

VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. NGOẠI TRỪ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC BẢO ĐẢM CÓ THỂ ĐI KÈM VỚI MỘT SỐ DỊCH VỤ TP-LINK VÀ TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU, THÔNG TIN, TRANG WEB, PHẦN MỀM, TIỆN ÍCH, DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ CÓ SẴN” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO LOẠI, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA CHO PHÉP CỦA LUẬT ÁP DỤNG, TP-LINK TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TP-LINK KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC CHỨC NĂNG CÓ TRONG DỊCH VỤ SẼ CÓ SẴN, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, CÁC SỰ LỖI SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC HOẶC CÁC DỊCH VỤ HOẶC MÁY CHỦ LÀM DỊCH VỤ KHẢ DỤNG KHÔNG CÓ VI-RÚT HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. TP-LINK KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN BẤT KỲ NÀO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ VIỆC SỬ DỤNG TÀI LIỆU, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, TIỆN ÍCH, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG KHÁC CỦA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB LIÊN KẾT VỚI DỊCH VỤ VỀ TÍNH CHÍNH XÁC CỦA CHÚNG, ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY, KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN HOẶC CÁC YÊU CẦU KHÁC. TP-LINK KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG TÀI LIỆU, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, TIỆN ÍCH, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG KHÁC CỦA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO SẼ KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA NGƯỜI KHÁC VÀ TP-LINK KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HAY TRÁCH NHIỆM VỀ LỖI HOẶC SAI SÓT TRONG CÁC VẬT LIỆU, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, TIỆN ÍCH, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG KHÁC CỦA DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO KHÁC.

ĐIỀU NÊN TRÊN KHÔNG ẢNH HƯỞNG BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH.

Giới Hạn Trách Nhiệm

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP VÀ KHÔNG THEO LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, VI PHẠM PHÁP LUẬT, HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT, HOẶC CÁCH KHÁC) TP-LINK SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ NGƯỜI NÀO KHÁC VỀ (A) MỌI THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ DƯỚI BẤT KỲ LOẠI THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM THIỆT HẠI VỀ MẤT LỢI NHUẬN, MẤT TÍN HIỆU, NGỪNG CÔNG VIỆC, KẾT QUẢ CHÍNH XÁC HOẶC LỖI HOẶC TRỤC TRẶC CỦA BẤT KỲ THIẾT BỊ NÀO ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI DỊCH VỤ HOẶC (B) BẤT KỲ SỐ TIỀN NÀO, TRONG TỔNG HỢP, VƯỢT QUÁ LỚN HƠN (I) $100 HOẶC (II) SỐ TIỀN BẠN TRẢ CHO TP-LINK LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ TRONG KHOẢNG MƯỜI HAI (12) THÁNG TRƯỚC KHI KHIẾU NẠI ÁP DỤNG, HOẶC (C) BẤT KỲ BẤT KỲ KHOẢN NÀO VẤN ĐỀ NGOÀI KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA CHÚNG TÔI.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM QUY ĐỊNH TRÊN KHÔNG ÁP DỤNG CHO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DO SỰ SỰ CẨN THẬN HOẶC CỐ ĐỊNH SAI LẦM CỦA CHÚNG TÔI.

Rủi Ro Mất Mát; Bảo Hiểm

BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠNDỊCH VỤ(BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỂ BẢO MẬT HOẶC KIỂM SOÁT TRUY CẬP VÀO BẤT KỲ TÀI SẢN THỰC SỰ HOẶC CÁ NHÂN NÀO) HOÀN TOÀN RỦI RO CỦA BẠN VÀ BẠN CHẤP NHẬN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TẤT CẢ MẤT MÁT, THIỆT HẠI VÀ CHI PHÍ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG ĐÓ. TP-LINK KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG TY BẢO HIỂM. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM DUY TRÌ BẢO HIỂM BAO GỒM TẤT CẢ MẤT MÁT, THIỆT HẠI HOẶC CHI PHÍ DÙ CHO THIỆT HẠI TÀI SẢN, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN (BAO GỒM TỬ VONG), TỔN THẤT KINH TẾ HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC MẤT MÁT, THIỆT HẠI HOẶC CHI PHÍ NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC TỪ (I) NÀY ĐIỀU KHOẢN HOẶC (II) DỊCH VỤ.

Bồi Thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho TP-Link và các chi nhánh của nó cũng như các cổ đông, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhân viên, nhà thầu và người đại diện của họ không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại (thực tế và do hậu quả), tổn thất, và các chi phí (bao gồm phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến (a) việc bạn sử dụng Dịch vụ (bao gồm mọi hành động do bên thứ ba thực hiện bằng tài khoản của bạn), (b) hành vi vi phạm của bạn của các Điều khoản này, (c) việc TP-Link sử dụng Nội dung Người dùng của bạn hoặc (d) việc bạn xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư. Trong trường hợp có khiếu nại, vụ kiện hoặc hành động như vậy (“Khiếu nại”), chúng tôi sẽ cung cấp thông báo về Khiếu nại theo thông tin liên hệ mà chúng tôi có đối với tài khoản của bạn (với điều kiện là việc không gửi thông báo đó sẽ không loại bỏ hoặc giảm bớt nghĩa vụ bồi thường của bạn dưới đây).

Sự Lựa Chọn Của Pháp Luật; Trọng Tài

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, ngoại trừ các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của TP-Link và các khiếu nại theo luật định nhất định mà theo pháp luật là không thể phân xử được, mọi tranh chấp dưới bất kỳ hình thức nào giữa bạn và TP-Link phát sinh theo các Điều khoản này sẽ được giải quyết thông qua trọng tài ràng buộc theo Quy tắc và Thủ tục Trọng tài Hợp lý của JAMS trên cơ sở cá nhân mà không có sự giảm nhẹ tập thể. Trọng tài viên phải là thẩm phán hoặc thẩm phán đã nghỉ hưu của bất kỳ tòa án liên bang hoặc tiểu bang California nào có kinh nghiệm dày dặn trong ngành internet và sẽ tuân theo luật nội dung của California trong việc xét xử tranh chấp, ngoại trừ việc Mục này sẽ được hiểu là “thỏa thuận bằng văn bản để phân xử” theo Đạo luật Trọng tài Liên bang (“FAA”). Bạn và chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi dự định rằng Phần này đáp ứng yêu cầu “bằng văn bản” của FAA. Phiên điều trần sẽ được tiến hành tại quận có địa chỉ thanh toán mà bạn đã cung cấp cho TP-Link. Đối với bất kỳ khiếu nại nào mà bạn yêu cầu từ 10.000 USD trở xuống, bạn sẽ có quyền lựa chọn liệu phiên điều trần được tiến hành trực tiếp hay qua điện thoại hay thay vào đó trọng tài có thể quyết định tranh chấp mà không cần phiên điều trần. Đối với những khiếu nại mà trọng tài xác định là không phù phiếm, TP-Link sẽ thanh toán các chi phí, lệ phí của JAMS và trọng tài. TP-Link đồng ý rằng TP-Link sẽ không yêu cầu bạn hoàn trả các chi phí và lệ phí mà TP-Link phải chịu trong quá trình phân xử. ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY LÀ MỘT THỎA THUẬN ĐỂ THEO ĐUỔI YÊU CẦU CỦA BẠN TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN VÀ TỪ CHỐI KHẢ NĂNG THEO ĐUỔI YÊU CẦU CỦA BẠN TRONG MỘT TỤC LỤC TẬP THỂ.

Tất cả các tranh chấp không thể phân xử liên quan đến các Điều khoản này sẽ được điều chỉnh, giải thích và thực thi theo luật của Bang California, vì chúng được áp dụng cho các thỏa thuận đã ký kết và được thực hiện hoàn toàn trong phạm vi California và các bên đồng ý với quyền tài phán và địa điểm độc quyền tại các tòa án tiểu bang hoặc liên bang lần lượt nằm ở Quận Los Angeles, California hoặc Quận Trung tâm của California.

Quy Định Địa Phương

TP-Link không tuyên bố rằng Tài liệu hoặc nội dung khác trên Dịch vụ là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng bên ngoài Hoa Kỳ, các lãnh thổ, tài sản và vùng bảo hộ của Hoa Kỳ. Nếu bạn chọn truy cập Dịch vụ từ các địa điểm khác, bạn sẽ tự mình thực hiện việc đó và tự chịu rủi ro.

Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng. Bạn đặc biệt đồng ý tuân thủ tất cả các luật hiện hành liên quan đến việc truyền dữ liệu kỹ thuật được xuất từ ​​Hoa Kỳ hoặc quốc gia bạn cư trú.

Quy Định Xuất Khẩu

Các Dịch vụ có thể phải tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, bao gồm Đạo luật quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quy định liên quan. Bạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc phát hành Dịch vụ tới hoặc làm cho Dịch vụ có thể truy cập được từ bất kỳ khu vực tài phán hoặc quốc gia nào mà việc xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc phát hành bị cấm theo luật, quy tắc hoặc quy định . Bạn phải tuân thủ tất cả các luật, quy định và quy tắc hiện hành của liên bang cũng như hoàn thành mọi cam kết bắt buộc (bao gồm việc xin mọi giấy phép xuất khẩu cần thiết hoặc sự chấp thuận khác của chính phủ) trước khi xuất khẩu, tái xuất khẩu, phát hành hoặc cung cấp Dịch vụ bên ngoài CHÚNG TA.

Cập Nhật

Đôi khi, TP-Link có thể tùy ý phát triển và cung cấp các bản cập nhật choTrang web, có thể bao gồm các bản nâng cấp, bản sửa lỗi, bản vá, bản sửa lỗi khác, bản sửa lỗi bảo mật và/hoặc tính năng mới (gọi chung, bao gồm cả tài liệu liên quan, nếu có, “Bản cập nhật”). Các bản cập nhật cũng có thể sửa đổi hoặc xóa toàn bộ các tính năng và chức năng nhất định. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Cập nhật nào hoặc tiếp tục cung cấp hoặc kích hoạt bất kỳ tính năng hoặc chức năng cụ thể nào.

Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào mà không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn về việc đình chỉ, sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn ứng dụng và/hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng hoặc một phần nào của ứng dụng đó có hoặc không có thông báo.

Hạn Chế Của Dịch Vụ Và Phần Mềm Sản Phẩm

Bạn thừa nhận và đồng ý rằngTrang webkhông nhằm mục đích đáng tin cậy 100% hoặc sẵn sàng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. CácTrang webcó thể bị đình chỉ tạm thời mà không cần thông báo vì lý do bảo mật, lỗi hệ thống, bảo trì và sửa chữa, cập nhật hoặc các trường hợp khác. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản hoàn trả hoặc giảm giá nào cho việc đình chỉ đó. TP-Link không đưa ra bất kỳ đảm bảo thời gian hoạt động cụ thể nào cho cácĐịa điểmS.

Chuyển Nhượng

Bạn không được chuyển nhượng, ủy quyền hoặc chuyển giao các Điều khoản này hoặc các quyền hoặc nghĩa vụ dưới đây hoặc tài khoản Dịch vụ của bạn dưới bất kỳ hình thức nào (theo hoạt động của pháp luật hoặc cách khác) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TP-Link. Chúng tôi có thể chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ủy quyền các Điều khoản này cũng như các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi mà không cần có sự đồng ý.

Điều Khoản Khác

Bạn sẽ chịu trách nhiệm giữ lại, nộp hồ sơ và báo cáo tất cả các loại thuế, nghĩa vụ và các đánh giá khác của chính phủ liên quan đến hoạt động của bạn liên quan đến Dịch vụ. Việc bạn hoặc chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền nào trong tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền nào khác dưới đây. Bạn và TP-Link đồng ý rằng các Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư được đưa vào đây là bộ hiểu biết hoàn chỉnh giữa hai bên và chúng thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận bằng văn bản và miệng trước đó, các thông tin liên lạc cũng như các hiểu biết khác liên quan đến chủ đề của các Điều khoản này ; được hiểu rằng các điều khoản bảo hành rõ ràng đi kèm với việc mua sản phẩm TP-Link là bổ sung cho các Điều khoản đó. Không có đại lý, đối tác, liên doanh hoặc việc làm nào được tạo ra do các Điều khoản này và bạn không có bất kỳ quyền hạn nào để ràng buộc TP-Link dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được phát hiện là không thể thi hành hoặc không hợp lệ thì điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ, ở mức độ tối thiểu cần thiết, để các Điều khoản này vẫn có đầy đủ hiệu lực và có thể thi hành.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Vui lòng chuyển tiếp bất kỳ nhận xét hoặc khiếu nại nào về Dịch vụ tới:

Công ty TNHH TP-Link Technologies Việt Nam, tọa lạc tại 12A-15 Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hỗ trợ: support.vn@tp-link.com

Ngày có hiệu lực: 15/04/2024